Aktualności

18.05.2016

Rejestracja znaków towarowych. Adwokat Katowice Brynów radzi.


Od 15 kwietnia 2016r. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa – prawo własności przemysłowej. Wprowadza ona nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe tzw. system sprzeciwu, który obowiązywał już w innych państwach UE.

    Dotychczas Urząd Patentowy po złożeniu wniosku o rejestrację badał czy rejestracja takiego znaku jest możliwa. Oceniał przesłanki bezwzględne (a więc czy znak towarowy nadaje się do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług drugiego przedsiębiorcy oraz czy nie zawiera np. symboli narodowych, religijnych, patriotycznych) i względne (podobieństwo do wcześniej zarejestrowanych znaków).

    Od kwietnia Urząd Patentowy nie będzie badał przesłanek względnych. Oznacza to, że UP nie będzie mógł odmówić przyznania prawa ochronnego na znak towarowy, ze względu, iż wykazuje on podobieństwo ze znakiem już wcześniej zarejestrowanym. Dlatego teraz właściciele znaków towarowych, sami muszą prowadzić monitoring zgłoszeń, by móc zgłosić sprzeciw. Na wniesienie sprzeciwu przysługuje termin 3-miesięczny, od dnia publikacji w Biuletynie Urzędu informacji o zgłoszeniu znaku towarowego podobnego lub identycznego. Termin nie podlega przywróceniu, więc po jego upływie jedyną możliwością obrony będzie wszczęcie postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na nowo zarejestrowany znak podobny.

Wprowadzone zmiany znacząco skrócą czas trwania procedury rejestracyjnej (z około 13-14 do 6-7 miesięcy) oraz wyeliminują zjawisko blokowania znaku towarowego przez znaki wcześniej zarejestrowane, lecz z różnorodnych przyczyn nieużywane, ale też stwarzają możliwość do podszywania się pod przedsiębiorców rozpoznawalnych na rynku, którzy nie zareagują w porę i nie wniosą w terminie sprzeciwu.